Master Degree

แสตมฟอร์ด(หัวหิน)เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ที่ต้องการเก็บเกี่ยวความรู้ท่ามกลางบรรยากาศเมืองชายทะเลที่สวยงาม

          มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี(หัวหิน) เปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับ ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) ด้วยแผนการเรียนสมัยใหม่ Modern Study Plan with Block Course System ที่เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนจบไปทีละหนึ่งวิชา และเมื่อนักศึกษาเรียนจบวิชานั้นๆ แล้วจึงจะเริ่มเรียนวิชาถัดไป ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถทำความเข้าใจกับเนื่อหาได้อย่างเต็มที่ทีละวิชา

          นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการนำกรณีศึกษาจากภาคธุรกิจมาวิเคราะห์ผ่านบรรยากาศการ เรียนการสอนที่กระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจที่หลากหลาย รวมไปถึงโอกาสที่จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำอีกด้วย

 

คลิกเพื่อดูรีวิวหลักสูตร
 

จุดเด่นของหลักสูตร MBA แสตมฟอร์ด (หัวหิน)

- เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (1 ครั้ง/สัปดาห์)

- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเพียง 195,000 บาท (ชำระค่าเล่าเรียนรายเทอมหรือรับโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% กับธนาคารชั้นนำ)เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -  ก.ย. 2560


 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม stamford.edu

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เป็นคณะวิชาใหม่ ...

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเอกการแสดงและการกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชาการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ...

การจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปัจจุบันความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจได้ยืนยันให้เห็นถึงประโยชน์ที่องค์กรและลูกค้าได้รับจากการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ...