Master Degree

NIDA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA  เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2/2560


คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- ผู้สมัครหลักสูตรภาคพิเศษ ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 ก.ย. 2560


 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก entrance.nida.ac.th 

อีเมลล์ kamaruchkul@as.nida.ac.th หรือโทร. 02-727-3037-40

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.A. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative ...

M.Pharm. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเภสัชกรคุณภาพให้กับประเทศ ...

M.S. (Tropical Agriculture) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมายาวนานกว่า ...