Master Degree

NIDA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA  เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2/2560


คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- ผู้สมัครหลักสูตรภาคพิเศษ ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 ก.ย. 2560


 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก entrance.nida.ac.th 

อีเมลล์ kamaruchkul@as.nida.ac.th หรือโทร. 02-727-3037-40

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการสื่อสารเศรษฐกิจ (Economic Communication) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรการสื่อสารเศรษฐกิจเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า ...

สาขาพยาบาลศาสตร์ (Nursing) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญควบคู่กันทั้งการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการพยาบาลที่ทันสมัย ...

สาขาการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน เทคโนโลยีการเงิน ...