Master Degree

NIDA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคปกติ ปี 2560 (รูปแบบทุนส่งเสริมการศึกษา และผู้มีประการณ์การทำงาน)

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA  เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รูปแบบทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1, ประเภทที่ 2, ประเภทที่ 3 หรือมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนสมัครทางออนไลน์ วันที่ 12 ส.ค.  - 1 ต.ค. 2560

สมัครด้วยตัวเอง วันที่ 2 - 13 ต.ค. 2560


 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก  entrance.nida.ac.th 

อีเมลล์  kamaruchkul@as.nida.ac.th  หรือโทร. 02-727-3037-40
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) Raffles International College

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ (Raffles International College) ...

Ph.D. (Business Administration) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลังจากได้ทำการศึกษาวิจัยเฉพาะทางจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว ...

ศิลปศาสตร์ สาขาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปศาสตร์ ...