Master Degree

วิทยาลัยดุสิตธานี มุ่งผลิตบัณฑิตตอนรับธุรกิจบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมจัดตั้งศูนย์ DTEC เน้นวิจัยสร้างสรรค์เพื่อผู้ประกอบการ Startup

 

          การท่องเที่ยวของไทย เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้แก่ประเทศ และมีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับก็มีความสำคัญ ผศ.ดร.สาโรจน์ พรประภา อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการศึกษาผลิตบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวและบริการมานาน 24 ปี มุ่งผลิตบัณฑิตที่จบแล้วสามารถปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง


ผศ.ดร.สาโรจน์ พรประภา อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี

 

          ปัจจุบันเปิดสอนใน 3 คณะ ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการ,โรงแรมและการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมนานาชาติ ที่มีการร่วมมือจัดการศึกษากับโรงเรียนการโรงแรมของโลซาน และเลอกอร์ดองเบลอ แต่ละปีรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ประมาณ 600-700 คน พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงตอบสนองและรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และได้มาตรฐานอาเซียน จึงได้กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการพัฒนาใน 3 เรื่องหลัก คือ ด้านกายภาพ ด้านหลักสูตร และความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติ

 

          ด้านกายภาพจะเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยที่ส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ มาผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนในแบบเดิม พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการบริการเชิงธุรกิจให้มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ (Startup) ที่ต้องการคำแนะนำในการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร ซึ่งที่ผ่านมาได้เริ่มให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการต่างๆ อาทิ ธุรกิจฟู้ดทรัค อาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา Thailand 4.0 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ในด้านงานบริการ
 


 

“ที่สำคัญวิทยาลัยจะมีการปรับโฉมโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม เดิมโดยจัดตั้งเป็น ศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี หรือ Dusit Thani Excellence Center : DTEC ให้บริการแก่ผู้สนใจ ผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้งานบริการเชิงธุรกิจ โดยศูนย์ฯ นี้จะเน้นงานวิชาการที่สร้างสรรค์ ทั้งการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาและวิจัยสูตรอาหารมาตรฐาน ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาการทำอาหาร (Gastronomy) ไปจนถึงการผลิตสื่อออนไลน์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนที่ดำเนินการอยู่ในโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมก็ยังดำเนินการตามปกติ”
อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กล่าว


 

          สำหรับความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติ ทางวิทยาลัยจะเน้นการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งด้านอาหาร การโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมไปถึงอุตสาหกรรมบริการให้มากขึ้น เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถทักษะวิชาชีพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้สิ่งที่ยากที่สุดของงานบริการคือการจัดการคาดหวังของผู้รับบริการ เพราะฉะนั้นในฐานะผู้ผลิตก็ต้องวางแนวทาง มาตรฐานการผลิต เพื่อให้บุคลากรให้มีคุณภาพ อีกสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยมีการปลูกฝังบัณฑิตอย่างต่อเนื่องก็คือจรรยาบรรณในวิชาชีพเดียว 

 

          อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่านักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยดุสิตธานีจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบริการของประเทศให้เข้มแข็งได้ และเป้าหมายของกลุ่มการศึกษาดุสิต คือการเป็นสถานบันการศึกษาที่ได้รับความไว้วางในมากที่สุดในด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

 


 

ข้อมูลจาก : komchadluek
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร The Story : The Ultimate Leadership Tool มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ในยุค Content is King ขอเพียงคุณมีเรื่องที่ดี และมีทักษะในการเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ ...

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management (IBM) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ Sripatum International ...

การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ International Hospitality Management (IHM) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Intensive English Course สำหรับการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ...