Master Degree

มหิดล เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท วิศวะฯ ระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

- สําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

- ผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คือ


- ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร 

- ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 ก.ย. 2560


 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/3817MG00.php
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายใต้การดูแลของคณะสหเวชศาสตร์ ...

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 8 สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสัตวแพทยสภา ...

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนในหลักสูตรสัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิตเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ ...