Master Degree

SPU จับมือกับ TV Direct ร่วมกันยกระดับการศึกษาด้านบัญชี เพื่อป้อนบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดงาน

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เดินหน้าสร้างโอกาสปูทางการเรียนรู้กับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยจับมือกับสถานประกอบการชื่อดังระดับประเทศอย่าง บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ร่วมพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ พัฒนางานวิจัย  พัฒนาคน เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านบัญชีที่ดีที่สุด 1 ใน 10 ของอาเซียนในปี 2563  ภายใต้แนวคิด “เจ้าแห่งการบัญชี 4.0”
 


          ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ลงนามร่วมกับ นายสำราญ  สิทธิศรีจันทร์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ และนางสาวเกษร โสภาวรรณ ผู้จัดการส่วนฝ่ายสรรหา ส่วนงานพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

          โดย ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า เจตนารมณ์ในความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาออกไปทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ รวมไปถึงการพัฒนาด้านการวิจัย ผลิตผลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศ จึงถือเป็นการยกระดับสถาบันสู่การเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านบัญชี ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการบัญชีอย่างต่อเนื่องและได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการปฎิบัติงานด้านการบัญชี เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านการบัญชี 4.0 ที่ดีที่สุด 1 ใน 10 ของอาเซียนภายในปี 2563 นี้
 


          นอกจากนั้น ทางคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้จัดให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานอยู่สม่ำเสมอ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการร่วมงานกับองค์กรต่างๆ สนับสนุนใก้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย   สนับสนุนให้ออกไปปฎิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง และด้วยเหตุนี้จึงทำให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัลสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปี 2560 อีกด้วย

 

 

ข้อมูลจาก : SPU
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขานิเทศศาสตร์ (Communication Arts) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การตัดต่องานด้านนิเทศศาสตร์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ...

สาขากลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรการเงินและการธนาคารที่แสตมฟอร์ดจะครอบคลุม 3 ...

สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านธุรกิจการบิน ...