Master Degree

M.Sc. (Cyber Security and Information Assurance) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (นานาชาติ)

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MSc Investment Analysis and Management วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์การลงทุน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันและยังขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...