Master Degree

M.A. (Hospitality Industry and Tourism Management) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ได้รวบรวมทั้งความรู้และประสบการณ์บนเรือสำราญจากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง ...

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“ประเทศจีน” หนึ่งในประเทศยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจ ...

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หากน้องๆ มองไปตามท้องถนนที่มีรถวิ่งสัญจรไปมา น้...