Master Degree

M.A. (Applied Linguistics) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.A. (Southeast Asian Studies) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ...

M.A. (Development Social Sciences) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาส...

M.A. (Linguistics) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายวิชาในหลักสูตรภาษาศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตวิเคราะห์ภาษาได้อย่างหลากหลาย ...