Master Degree

MBA (Logistics and Supply Chain Management) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจ ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน ...

สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...