Master Degree

MBA Tourism Management บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ...

MBA พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามรถทางด้านการบริหารธุรกิจให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นไปอีกขั้น ...

MBA พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ของภาคธุรกิจ ทำให้หลายๆ ...