สอบเข้ามหาวิทยาลัยอัปเดต 5 รอบ สอบเข้ามหาวิทยาลัย 61 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี)

รอบที่ 1 : การรับด้วย Portfolio ช่วงระยะเวลารับสมัคร 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 เงื่อนไข โดยไม่มีการสอบข้อเขียน - สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ...


รับตรง 60 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีนโยบายที่จะสงเสริมใหนักเรียนที่กําลังเรียนอยูใน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาเขาศึกษาในคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา ...


7 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับจาก 200 มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอย่าง Quacquarelli Symonds (QS) ประเทศอังกฤษ ได้ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย (QS University ...