สอบเข้ามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเรียนผ่านประสบการณ์จริง บนพื้นฐานความรู้จากทฤษฎี พร้อมให้นักศึกษาสามารถทำงานในองค์กรระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ

การพัฒนาการติดต่อสื่อสารการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า เป็นผลให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างผู้คน ...


“เด็กอินเตอร์ธุรกิจยุคใหม่ ต้องเข้าใจวัฒนธรรมโลก” หลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management (IBM)

ชีวิตวันสุดท้ายในรั้วมหาวิทยาลัย แต่นับเป็นก้าวแรกของชีวิตการทำงาน ถ้าจะพูดถึงหนึ่งในปัจจัยของการเลือกคณะเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของน้องๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องของ ...