สอบเข้ามหาวิทยาลัย


VOTE THAILAND TOP UNIVERSITIES 2021


มันส์สมอง พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21 (OKMD Knowledge Festival 2016)

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่มีขีดจำกัด ทำให้คนไทยทุกคนต้องมีการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ...