สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นศ.ชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาด Advertising Workshop Showcase 2015 : Adtastic 4

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Advertising Workshop Showcase 2015 ณ ห้องเดอะแคมปัส โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.30 - 16.30 น. ซึ่งเป็นงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณา ของนักศึกษาจำนวน 15 กลุ่ม (ประกอบด้วยนักศึกษาจำนวน 157 คน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดและการโฆษณา มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การตลาดจริง ซึ่งการนำเสนองานในครั้งนี้ เป็นการจำลองรูปแบบการทำงานในวงการโฆษณาในแบบ Pitching โดยมีเจ้าของตราสินค้า กรีนเดย์ จอลลี่แบร์ เจเล่ บิวตี้ และมิยาซากิ ร่วมด้วยทีมงานฝ่ายการตลาด และทีมงานฝ่ายตราสินค้า ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษากลุ่มที่ดีที่สุด และมีตัวแทนจากบริษัทโฆษณาชื่อดังของประเทศไทย ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำงานของนักศึกษาด้วย ทั้งนี้กลุ่มที่ชนะจะได้รับประกาศนียบัตรจากเจ้าของตราสินค้าร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

งานในปีนี้ถูกนำเสนอภายใต้แนวคิด “Adtastic 4” โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก DNA ของภาควิชาการโฆษณา ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงกลยุทธ์ หลอมรวมกับความโดดเด่นของผู้สนับสนุนงานทั้ง 4 ตราสินค้า ได้แก่ กรีนเดย์ จอลลี่แบร์ เจเล่ บิวตี้ และมิยาซากิ ก่อให้เกิดเป็น 4 ฮีโร่

UploadImage
(คุณจิดาภา รัศมินทราทิพย์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด จากบริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด คุณสิงหา สารประดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จากบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อัคราธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาจารย์จุฬามณี จันทรวรรณดี หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คุณชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ รองประธานบริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด และคุณธีร์ ธีระโกเมน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสาขา จากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกัน ในงาน Advertising Workshop Showcase 2015)

โดยกลุ่มที่ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นมิยาซากิ ได้แก่กลุ่ม “Kids” ภายใต้แนวคิด “Dishplay” กลุ่มที่ชนะการประกวดสำหรับขนมผักและผลไม้กรอบกรีนเดย์ ได้แก่กลุ่ม “หมูหมึกกุ้ง” ภายใต้แนวคิด “สิ่งดีๆเริ่มต้นด้วย กรีนเดย์” กลุ่มที่ชนะการประกวดสำหรับขนมเยลลี่ผสมน้ำผลไม้จอลลี่แบร์ ได้แก่กลุ่ม “ม่วนอ๊กม่วนใจ๋” ภายใต้แนวคิด “สนุกทุกสี ซี้ปึ้กจอลลี่แบร์” และกลุ่มที่ชนะการประกวดสำหรับเครื่องดื่มผสมเยลลี่คาราจีแนนเพื่อสุขภาพเจเล่ บิวตี้ ได้แก่กลุ่ม “ฮัดชิ้ว” ภายใต้แนวคิด “'Guilt Free หวานได้ ไม่รู้สึกผิด”

UploadImage
 
   (คุณกิตติยา วรรณสุรีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น จากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่ม Kids)

UploadImage
                                       
(คุณชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ รองประธานบริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด มอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่ม หมูหมึกกุ้ง)

UploadImage

(คุณพลากร เชาวน์ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ จากบริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด มอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่ม ม่วนอ๊กม่วนใจ๋)

UploadImage

(คุณสิงหา สารประดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จากบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่ม ฮัดชิ้ว)

UploadImage

(อาจารย์จุฬามณี จันทรวรรณดี หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา และนายชยุต ทองมงคลชัย ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มอบช่อดอกไม้แก่ ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อัคราธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

UploadImage

(ตัวแทนจากบริษัท Ogilvy & Mather Advertising ถ่ายภาพร่วมกัน)


UploadImage

(ดร.ณัฐวีร์ มาวิจักขณ์ และคุณแพน จรุงธนาภิบาล จาก Minteraction, Group M Thailand ถ่ายภาพร่วมกัน)

UploadImage

(คุณสขิลา บานเย็น จากบริษัท BBDO Bangkok และคุณภาธิดา อัครจินดานนท์ จากบริษัท Leo Burnett ถ่ายภาพร่วมกับ นางสาวพลอยพรรณ เลขะวัฒนะ และนายไธ ภัคพงษ์พันธุ์ชัย นักศึกษาจากภาควิชาการโฆษณา)

UploadImage

(คุณกัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ จากบริษัท Brand Union และคุณชาญวุฒิ ลือชัยสิทธิ์ จากบริษัท Mullen Lowe Thailand ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ขวัญตา ศิริวัจนางกูร อาจารย์ประจำภาควิชาการโฆษณา)

UploadImage

(คุณก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ จากบริษัท Far East DDB ร่วมถ่ายภาพในงาน Advertising Workshop Showcase 2015)