สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์โพล สำรวจพบว่าผู้ปกครองยังคงมีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา / แป๊ะเจี๊ยะ ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UploadImage

 
                 ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการสำรวจค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงเปิดเทอมของประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,137  ผลปรากฏว่า

                ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงเปิดเทอมอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาท และพบว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีร้อยละ 56.39 ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น   ร้อยละ 37.60 มีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม   ร้อยละ 6.01 มีค่าใช้จ่ายที่ลดลง และในกรณีที่เงินไม่พอจ่ายในช่วงเปิดเทอมนั้น โดยส่วนใหญ่จะยืมคนรอบข้าง เช่น ญาติ พี่น้อง คนในครอบครัว ร้อยละ 38.26    รองลงมาทำอาชีพเสริม ร้อยละ 29.54   กู้เงินจากธนาคาร ร้อยละ 17.26    จำนำทรัพย์สิน ร้อยละ 15.48   และกู้เงินนอกระบบ ร้อยละ 10.50  ตามลำดับ

                สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาโดยประมาณที่ผู้ปกครองต้องจ่ายให้บุตรหลานแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและระดับชั้นเป็นดังนี้

                บุตรหลานเรียนชั้นประถม โรงเรียนสังกัดรัฐบาล มีค่าเทอมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7,498  ค่าหนังสือ / อุปกรณ์ / ชุดนักเรียน / อื่นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3,826 บาท  ค่าธรรมเนียมการศึกษา / แป๊ะเจี๊ยะ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3,955

                บุตรหลานเรียนชั้นประถม โรงเรียนสังกัดเอกชน มีค่าเทอมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,592  ค่าหนังสือ / อุปกรณ์ / ชุดนักเรียน / อื่นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5,237 บาท  ค่าธรรมเนียมการศึกษา / แป๊ะเจี๊ยะ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9,595

                บุตรหลานเรียนชั้นมัธยม โรงเรียนสังกัดรัฐบาล มีค่าเทอมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9,319 ค่าหนังสือ / อุปกรณ์ / ชุดนักเรียน / อื่นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4,118 บาท  ค่าธรรมเนียมการศึกษา / แป๊ะเจี๊ยะ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5,847

                บุตรหลานเรียนชั้นมัธยม โรงเรียนสังกัดเอกชน มีค่าเทอมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 19,029  ค่าหนังสือ / อุปกรณ์ / ชุดนักเรียน / อื่นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4,670 บาท  ค่าธรรมเนียมการศึกษา / แป๊ะเจี๊ยะ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9,185

                จะเห็นได้ว่าผู้ปกครองยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา / แป๊ะเจี๊ยะ สำหรับบุตรหลานที่เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดรัฐบาล และเอกชน ซึ่งรายได้โดยเฉลี่ยของประชาชนกลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ 18,000 บาท ต่อเดือน

                สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนระดับปริญญาตรีมีค่าใช้จ่ายดังนี้
                - มหาวิทยาลัยรัฐบาล มีค่าเทอมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 17,891   ค่าหนังสือ / อุปกรณ์ / ชุดนักเรียน / อื่นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7,287 บาท 
                - มหาวิทยาลัยเอกชน มีค่าเทอมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 32,983   ค่าหนังสือ / อุปกรณ์ / ชุดนักเรียน / อื่นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7,118 บาท