สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สอท.เปิดเผย 20 คณะยอดนิยมแอดมินชันปี 59

   UploadImage

  นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สอท.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา
หรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้สิ้นสุดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม มีผู้สมัคร และชำระเงินรวม 104,297 คน จำนวนดังกล่าวถือว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยจะประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มิถุนายน ทาง www.aupt.or.th และหน่วยงานที่ร่วมประกาศผลกับ สอท., สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 14-17 มิถุนายน ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในวันที่ 1 กรกฎาคม ทางwww.aupt.or.th รวมถึง เว็บไซต์ของพันธมิตรต่างๆ

 นพ.อุดมกล่าวต่อว่า สำหรับ 20 อันดับคณะที่มีผู้สนใจสมัครมากที่สุด ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

1.คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) สมัคร 1,405 คน
2.คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บ.) สมัคร 1,335 คน
3.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สมัคร 1,332 คน 
4.คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สมัคร 1,301 คน
5.คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สมัคร 1,267 คน
6.คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
7.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) สมัคร 1,177 คน
8.สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเซ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
9.คณะพยาบาลศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่) ม.อ.สมัคร 1,150 คน
10.คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ) ใน 8 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ และมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) สมัคร 1,098 คน

12.คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 1,079 คน 
13.คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด มศก.สมัคร 966 คน
14.คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ สัตวบาล ฯลฯ มช.สมัคร 949 คน
15.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัคร 914 คน
16.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) สมัคร 898 คน 
17.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 ม.บ.สมัคร 888 คน
18.คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาล ตำรวจ สมัคร 865 คน 
19.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มก.สมัคร 842 คน 
 20.คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มน.สมัคร 839 คน

 
    “อย่างไรก็ตาม คณะที่นักเรียนเลือกสมัครมากที่สุดปีนี้ไม่ได้สะท้อนความนิยมที่แท้จริง เพราะเด็กส่วนใหญ่อาจสอบติดรับตรงในคณะ/สาขาที่อยากเรียนไปแล้ว และคณะ/สาขาที่เด็กเลือกสมัครแอดมิสชั่นส์มากที่สุดปีนี้ส่วนใหญ่ เป็นคณะ/สาขาที่คะแนนต่ำในปีที่ผ่านมา และเด็กคะแนนถึง หากเลือกก็จะมีโอกาสเข้าเรียนได้สูง มองในแง่ดีคือเด็กเลือกสมัครเข้าเรียนในคณะ/สาขาที่ตรงกับความสามารถ หรืออาจจะอยากเข้าเรียนในสาขานั้นจริงๆ”นพ.อุดมกล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก มติชนออนไลน์
 
UploadImage