สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ แต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

คณะบริหารธุรกิจ อีกหนึ่งคณะที่น้องๆสนใจมีการเรียนการสอนครอบคลุมความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาและแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน
มาดูกันค่ะว่าแต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง

สาขาการจัดการ (Management)
เรียนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารองค์กร การตัดสินใจทางธุรกิจ การวางยุทธศาสตร์ขององค์กรและทักษะสำหรับผู้ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง

สาขาการตลาด (Marketing)
เรียนเกี่ยวกับการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์พฤติกรรมของผู้บริโภค การวิจัยการตลาด การส่งเสริมการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การโฆษณา การตลาดระหว่างประเทศ นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม การจัดซื้อ และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาด

สาขาการบัญชี (Accounting)
เรียนเกี่ยวกับการจัดการบันทึกรายการทางการค้าการบัญชีภาษีอากร การบัญชีระหว่างประเทศ
การสอบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการบัญชีและการตัดสินใจ การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี ข้อกำหนดทางกฎหมาย การเงินขั้นสูง

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
เรียนเกี่ยวกับหลักและกระบวนการส่งออกและนำเข้า การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศการจัดระบบข้อมูลด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การจัดการกิจการพาณิชย์นาวี


สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
เรียนเกี่ยวกับเรียนเกี่ยวกับ ระบบบริหารการสั่งซื้อการจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าระหว่างการผลิต กระบวนการในการจัดการวางแผนการจัดลำเลียงสินค้าเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดโดยเริ่มเกี่ยวข้องตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงมือผู้บริโภค


รีวิวคณะอื่นๆเพิ่มเติม : www.admissionpremium.com/business/news/2161