สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

      UploadImage


      จัดขึ้นโดยหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพนักบินและแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา , กิจกรรมจากพี่สู่น้อง รวมถึงเข้ารับการทดสอบความพร้อม 3 ด้าน ได้แก่
  1. ความพร้อมด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. ความพร้อมด้านนักบินพาณิชย์ โดยกัปตันจากสมาคมนักบินไทย
  3. ความพร้อมด้านเวชศาสตร์การบินโดยแพทย์เวชศาสตร์การบิน
โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบครบทั้ง 3 ด้าน มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายตามมาตรฐานเวชศาสตร์การบิน Class 1 (รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง) เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ต่อไป
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จการศึกษาของระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย, โรงเรียนมัธยมตอนปลาย หรือ สถาบันเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ
  3. สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสูงกว่า
  4. ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2559
รับสมัครวันนี้ – 17 มิถุนายน 2559 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่

และวันที่ 18 มิถุนายน 2559 (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
เปิดรับสมัคร ณ จุดลงทะเบียนค่ายฯ ชั้นที่ 11 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 
ฟรี ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 
กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

วันที่ 18 มิ.ย. 2559

8.30 – 9.00 น.      ลงทะเบียน ณ ชั้น 11อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9.00 – 9.30 น.      พิธีเปิดค่ายเตรียมความพร้อมโดยประธานหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
9.30 – 12.00 น.    กิจกรรมแนะแนวหลักสูตรจากพี่สู่น้อง
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น.  นักเรียนทุกคนกลับเข้าห้องประชุม เพื่อรับการทดสอบความพร้อมดังนี้
                                  (1) ความพร้อมด้านวิศวกรรมศาสตร์ - อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
                                  (2) ความพร้อมด้านนักบินพาณิชย์ - กัปตันสมาคมนักบินไทย
                                  (3) ความพร้อมด้านเวชศาสตร์การบิน – แพทย์เวชศาสตร์การบิน