สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนบัญชีกับศูนย์บัญชีมืออาชีพ ด้วยการเก็บชั่วโมงลงมือทำบัญชีจากบริษัทจริง


     คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ส่วนโอกาสทางวิชาชีพประกอบไปด้วย

1. นักบัญชี
2. พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
3. นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
4. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
5. ผู้ตรวจสอบภายใน
6. นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
7. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
8. ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
9. อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
10. ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร


คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม