สอบเข้ามหาวิทยาลัย

1 ใน 5 สาขาวิชาที่ขาดแคลนของชาติในปัจจุบัน

UploadImage


สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอีกหนึ่งในสาขาที่มีความขาดแคลนในปัจจุบัน โดยในประเทศไทยยังคงมีความต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ และมีทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านนี้อีกจำนวนมาก ในสาขานี่ น้องๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการตั่งแต่เริ่มผลิตสินค้า จนถึงสินค้าหมดอายุ ไปจนกระทั้งกระบวนการการทำลายสินค้า
 
งานของโลจิสติกส์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ

กิจกรรมการเคลื่อนย้าย ประกอบด้วย การขนส่ง การเคลื่อนย้ายของข้อมูลข่าวสาร เช่น ความต้องการของลูกค้า การเคลื่อนย้ายของเงินทุน เป็นต้น

กิจกรรมการจัดเก็บและควบคุมสินค้า ประกอบด้วย การจัดซื้อ-จัดหา การจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า ประกอบด้วย ศูนย์กระจายสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า