สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาปัตย์ การออกแบบที่ดีแก้ได้ทุกปัญหา

UploadImage


                การออกแบบที่ดีจะสามารถแก้ปัญหาให้มนุษย์ได้เสอม การออกแบบผังเมืองที่ดี ทำให้เมืองเหมาะกับการอยู่อาศัย แก้ปัญหาอาชยากรรม แก้ปัญหารถติด และแก้ปัญหาน้ำรอระบายได้ การออกแบบอาคารบ้านเรือนที่ดี ทำให้เราสามารถประหยัดพลังงาน ทำให้อาคารทนต่อแผ่นดินไหวได้ และสามารถทำให้เราใช้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์สูงสุด สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและเห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ

 


โอกาสทางอาชีพ

- สถาปนิกตามใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ออกตาม
- นักวิชาการในสถาบันการศึกษาสอนทางสถาปัตยกรรม ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
- การให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านวัสดุ และผลิตภัณฑ์การก่อสร้าง
- งานสนับสนุน การประสานงานโครงการ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- งานสนับสนุนเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมเช่น การเขียนแบบ การตกแต่งภาพ สถาปัตยกรรม การสร้างหุ่นจำลอง
- ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ งานศิลปะ งานกราฟฟิกทั่วไป