สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 อันดันสาขาวิชา ยอดฮิตในโปรแกรมรู้จักคณะ/สาขาวิชา Admission Planing

UploadImage
 

                    โปรแกรม Admission Planing เป็นโปรแกรมที่ช่วยวางแผนอนาคต ซึ่งจะประกอบไปด้วย โปรแกรมรู้จักตัวเอง , งานและอาชีพ , คณะสาขา ,หนทางสอบติด (ที่แรกในประเทศ) ครั้งนี้พี่จ๋าหยิบยก สถิติการเข้าชมมากที่สุดของโปรแกรม รู้จักคณะ/สาขา ที่ยอดนิยมของน้องๆ ที่เข้ามาใช้งานโปรแกรมดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกคณะ/สาขา ของตนเองในอนาคต 
 

                    อันดับ 1 : สาขาบัญชี  :  เรียนเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี  การจัดทำบัญชีการเงิน  การวางระบบบัญชี  การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม  ระบบบัญชีธนาคาร  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  การบัญชีสำหรับธุรกิจบริการโรงแรมอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง  วิชาชีพการสอบบัญชี  การตรวจสอบและควบคุมภายใน  กฎหมายภาษีและการบัญชีภาษีอากร  การวิเคราะห์รายงานการเงินและการบัญชีบริหาร  การวิจัยทางการบัญชีตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพ  และยังสอดคล้องกับเทรนด์งานเปลี่ยนอนาคตคือเทรนด์อาเซียน

                      อันดับ 2 : สาขานิติศาสตร์ : เรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ความประพฤติ ของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมประเภท หนึ่งที่มีผลบังคับแน่นอน ซึ่งเรียกกันว่ากฎหมาย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรละที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายจึงเป็นส่วนสำคัญของสังคมที่กำหนดสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบบทบาทของบุคคลในทุกกิจกรรม และทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมนั้น ๆ  


                     อันดับ 3 : สาขาทันตแพทย์ :  เรียนเกี่ยวกับการประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ความผิดปกติ หรือภาวะในช่องปาก บริเวณใบหน้าขากรรไกร และ/หรือบริเวณใกล้เคียงและโครงสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและยังเป็นสาขาที่สอดคล้องกับเทรนด์งานเปลี่ยนอนาคตสองเทรนด์ด้วยกัน นั่นก็คือ เทรนด์สุขภาพ และเทรนด์ผู้สูงวัยยุคใหม่


                     อันดับ 4 : สาขาภาษาอังกฤษ : เป็นสาขาเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้นักศึกษามีความสามารถนำความรู้ทางภาษาอังกฤษ เทคนิควิชาชีพ และการจัดการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขานี้สอดคล้องกับเทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต คือเทรนด์อาเซียน

                  
                    อันดับ 5 : สาขาการจัดการท่องเที่ยว : เป็นสาขาที่เรียนรู้ถึงระบบการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว ในเชิงต่างๆ   และสาขานี้สุดท้ายนี้สอดคล้องกับเทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต คือเทรนด์อาเซียน

                    จากสถิติดังกล่าวทำให้มองเห็นว่าน้อง ๆ ที่เข้ามาใช้โปรแกรม Admission Planing จะสนใจในสาขาที่สอดคล้องกับเทรนด์งานในอนาคต และคงมีหลายเหตุผลทีอาจจะตรงกับใจของน้องๆ หลายคนอยู่ หากน้องๆ  อยากให้พี่จ๋า AdmissionPremium เสนอข้อมูลอาชีพอะไรเพิ่มเติม แจ้งพี่มาได้เลยนะคะ ทางข้อคิดเห็นที่อยู่ใต้บทความนี้ 

ดูข้อมูลอาชีพเพิ่มเติม  คลิกที่นี่