สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันแห่งใหม่มุ่งขับเคลื่อนเพื่อผลิตแพทย์ “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

UploadImage
       ากจะกล่าวถึงมหาวิทยาลัยที่เปิดรับน้องๆที่อยากเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ หลายคนมักนึกถึงสถาบันการผลิตแพทย์อย่างรามาธิบดี ศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ทราบหรือไม่ว่า มีสถาบันแห่งใหม่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ภายใต้ชื่อ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ แบบครบวงจร ซึ่งสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 18 ม.ค.2559 โดย ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงมีพระวินิจฉัยเห็นชอบให้รวมทั้ง 3 หน่วยงานภายใต้ มูลนิธิจุฬาภรณ์ ได้แก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  โดยจะเน้นการทำงานและขับเคลื่อนด้านต่างๆ ทั้งการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
พยาบาล และนักเทคนิคทางการแพทย์


UploadImage

      "รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์" ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เล่าว่า สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รวมถึงคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยชั้นนำของโลกมาร่วมสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกันด้านการศึกษาระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อประโยชน์ของการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์งานวิจัยที่ทันสมัย อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐฯ เป็นต้น โดยมีการจัดการเรียนการสอนแนวทางใหม่ ใช้วิธีบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวม รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้การวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง


                                              __________________________________________________________

UploadImage
ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
จะดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรก ใน 4 หลักสูตร 

 1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
            วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดรับนักศึกษาประมาณ 32 คน โดยนักศึกษาแพทย์ของ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะเรียนร่วมกับ นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนแหล่งฝึกปฏิบัติงานหลัก คือ โรงพยาบาลรามาธิบดี ใน 5 รุ่นแรก เมื่อสำเร็จการศึกษาจะรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล
            การศึกษา ตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 6 ปี  โดยมีการแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
            ปีที่ 1 เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
            ปีที่ 2 และปีที่ 3  เรียนชั้นปรีคลินิก ศึกษาการทํางานของร่างกาย มนุษย์ในภาวะปกติ โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นฐาน เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต พญาไท และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
            ปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 เรียนชั้นคลินิก เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ร่วมเป็นหนึ่งในทีมดูแลผู้ป่วย ศึกษาอาการและการรักษาโรคผ่านการฝึกทักษะกับอาจารย์แพทย์สาขาต่างๆ เรียนและฝึกปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และชั้นปีที่ 6 นักศึกษาแพทย์จะได้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์, โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาล เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงพยาบาล ในความร่วมมือของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
            การรับนักศึกษา รับนักศึกษาจำนวน 32 คน ดังนี้
            ระบบรับตรง กสพท (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) จำนวน 20 คน
            รับตรง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จำนวน 12 คน แบ่งเป็น
            กลุ่มที่ 1 : โควตาพิเศษ นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง (นครศรีธรรมราช, เชียงราย, ตรัง, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, สตูล, เพชรบุรี, เลย, พิษณุโลก, ลพบุรี, ปทุมธานี, ชลบุรี) จำนวน 3 คน
            กลุ่มที่ 2 : นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 9 คน

UploadImage
 2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
            คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 90 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 โดยจะรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน
            การศึกษา ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
            ปีที่ 1 เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยเรียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
            ปีที่ 2 เรียนบางวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม  และเรียนวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และในชั้นปีนี้  นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะทางการพยาบาลในศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ทางการพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทันสมัย  ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
            ปีที่ 3 และปีที่ 4 เรียนวิชาในกลุ่มวิชาชีพภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้ห้องฝึกทักษะการพยาบาลในศูนย์สาธิตทางการพยาบาล ณ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำหรับการศึกษาภาคปฏิบัติ  ฝึกในแหล่งฝึกปฏิบัติจริง ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
           ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(จ่ายครั้งเดียว) 2,500 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา(รวมค่าบำรุง) 33,125 บาทต่อภาคการศึกษา
            การรับนักศึกษา จำนวน 50 คน ในปีการศึกษา 2560 จาก 2 ระบบ คือ
            ระบบโควตา จากนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 12 แห่ง (นครศรีธรรมราช เชียงราย ตรัง บุรีรัมย์ มุกดาหาร สตูล เพชรบุรี เลย พิษณุโลก ลพบุรี ปทุมธานี ชลบุรี) จำนวน 15 คน
            ระบบรับตรงทั่วประเทศ จำนวน 35 คน

UploadImage 

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
            การศึกษา หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี หลักสูตรประกอบด้วย
            วิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
            วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์รังสี รังสีคณิต การสร้างภาพดิจิทัลทางการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสี
            วิชาชีพเฉพาะทางรังสี ประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เช่น การตรวจเอกซเรย์ทั่วไป การสร้างภาพด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง (MRI) เทคนิคการสร้างภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (SPECT&PET) เทคนิคทางรังสีรักษาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
            ค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา
            การรับนักศึกษา รับนักศึกษาจำนวน 40 คน ดังนี้
            กลุ่มที่ 1 : โควตาพิเศษ นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง(นครศรีธรรมราช, เชียงราย, ตรัง, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, สตูล, เพชรบุรี, เลย, พิษณุโลก, ลพบุรี, ปทุมธานี, ชลบุรี) จำนวน 4 คน
            กลุ่มที่ 2 : นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 36 คน
 
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) : Bachelor of Science Program in Bioinformatics and Systems Biology (International Program)

UploadImage

น้อๆ รอติดตาม ระเบียบการรับสมัครกันได้ที่ เว็บไซต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

พี่ได้สอบถามทาง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แล้วนะคะ ทางวิทยาลัยฯ แจ้งว่าระเบียบการรับสมัคร จะออกมาประมาณเดือนกันยายน ค่ะ รอติดตามกันนะคะ  ยังมีโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่เมื่อน้องเรียนจบที่นี่แล้ว ก็ทำงานเพื่อชดใช้ทุนที่นี่ต่อได้เลย ติดตามข่าวโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คลิกที่นี่