สอบเข้ามหาวิทยาลัย

พร้อมไหม ?? สรุปเกณฑ์คะแนนรับตรง 59 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

UploadImage


      “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” แค่เอ่ยชื่อพี่เชื่อว่า น้องๆหลายคนคงอยากเข้าอย่างแน่นอนใช่ไหมคะ แต่อย่างที่รู้ๆกันว่าเข้ายากมาก ยิ่งเป็นโครงการรับตรง (แบบปกติ) โดยส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์คัดเลือกจากคะแนนสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญ โดยแต่ละคณะจะกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่ไม่เหมือนกัน ยังมีกำหนด GPAX ขั้นต่ำอีกด้วย วันนี้พี่เอาสรุปเกณฑ์คัดเลือกชอง ปีการศึกษา 2559 มาให้ดูคร่าวๆ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาช่วยกันวิเคราะห์ดีกว่าว่า ต้องเตรียมตัวยังไงให้ปัง !! สามารถแย่งชิงหนึ่งในที่นั่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในปีการศึกษา 2559 เปิดรับ  815  ที่นั่ง โดยจะรับน้องๆ ม.6 รวมทั้งเด็กซิ่ว
เงื่อนไขคือจะต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยสัดส่วนที่ใช้คือ GAT 20% + PAT1 20% + PAT3 60% และกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ คะแนนรวมกันอย่างน้อยต้องได้ 15,000 คะแนน ถ้ารวมไม่ถึงก็หมดสิทธิ์นะคะ

คณะสถาปัตยกรรม
ในปีการศึกษา 2559 เปิดรับ 110 ที่นั่ง โดยจะรับน้องๆ ม.6 รวมทั้งเด็กซิ่ว เงื่อนไขคือจะต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
โดยสัดส่วนคะแนนที่ใช้คือ PAT4 40% + ภาษาอังกฤษ 20% + คณิตศาสตร์ 1 20% + ฟิสิกส์ 20% และกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ PAT4 ต้องได้ 120 คะแนนขึ้นไป

คณะรัฐศาสตร์
ในปีการศึกษา 2559 เปิดรับ 80 ที่นั่ง  โดยจะรับเฉพาะน้องๆ ม.6 เท่านั้น!!! เงื่อนไขคือจะต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยสัดส่วนคะแนนที่ใช้คือ GAT 70% + PAT1 หรือ PAT7 30% โดยในคณะรัฐศาสตร์น้องๆสามารถยื่น PAT1 หรือ PAT7 ถ้าน้องๆยื่น PAT1 ถือว่างานหินพอสมควรเลยคะ
 

อักษรศาสตร์
ปีนี้ไม่มีระบุเลยว่ารับจำนวนเท่าไหร่ แต่สัดส่วนที่ใช้คือ PAT7 25% +ภาษาไทย 25% + ภาษาอังกฤษ 25% + สังคม 25% โดยคะแนนเฉลี่ยชองคณะอักษรศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยพี่แนะนำว่าน้องๆต้องตั้งเป้าคะแนนไว้ที่ 20,000 คะแนนขึ้นไปนะคะ

นิติศาสตร์
ในปีการศึกษา 2559 เปิดรับทั้งหมด 200 คน โดยรับจากการเลือกสอบคณิต 120 คน และเลือกสอบภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน ภาษาละ 20 คน โดยจะรับน้องๆ ม.6 รวมทั้งเด็กซิ่ว เงื่อนไขคือจะต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
เลือกสอบคณิตศาสตร์ : GAT 20% +PAT1 20% + ภาษาไทย 20% +ภาษาอังกฤษ 20% + สังคม 20%
เลือกสอบภาษา : GAT 20% +PAT7 20% + ภาษาไทย 20% +ภาษาอังกฤษ 20% + สังคม 20%
สำหรับน้องๆต้องที่ยื่นคะแนนสอบ PAT7 ต้องสอบ GAT ให้ได้เกือบเต็มนะคะ เพราะว่าคะแนนสูงขึ้นทุกๆปี

นิเทศศาสตร์
ในปีการศึกษา 2559 รับทั้งหมด 90 ที่นั่ง โดยรับเฉพาะน้องๆ ม.6 เท่านั้น เงื่อนไขคือจะต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยแบ่งการเลือกสอบเป็นยื่นคะแนน PAT1 (10 ที่นั่ง) หรือ PAT 7 (80 ที่นั่ง)
เลือกสอบ PAT1 : GAT 40% + PAT1 60%
เลือกสอบ PAT7 : GAT 40% + PAT7 60%

คณะเศรษฐศาสตร์
ในปีการศึกษา 2559 รับทั้งหมด 120 ที่นั่ง โดยรับเฉพาะน้องๆ ม.6 เท่านั้น เงื่อนไขคือจะต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยสัดส่วนคะแนนที่ใช้คือ GAT 40% + PAT1 40% + สังคม 20% โดยเกณฑ์ขั้นต่ำ GAT 75 คะแนน PAT1 75 คะแนน และวิชาสังคม 25 คะแนน

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
ในปีการศึกษา 2559 รับทั้งหมด 590 ที่นั่ง โดยรับเฉพาะน้องๆ ม.6 เท่านั้น เงื่อนไขคือจะต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
-สาขาบัญชี และสาขาบริหาร (รับ 500 ที่นั่ง) : สัดส่วนคะแนน GAT 50% + PAT1 50%
-สาขาสถิติ และสาขาประกันภัย (รับ 90 ที่นั่ง) : สัดส่วนคะแนน GAT 40% + PAT1 30% +PAT2 30%

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
ในปีการศึกษา 2559 รับทั้งหมด 30 ที่นั่ง โดยรับน้องๆ ม.6 และเด็กซิ่ว เงื่อนไขคือจะต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 สัดส่วนคะแนนที่ใช้คือ GAT 25% + PAT1 25% + PAT2 30% + ชีววิทยา 20% โดยมีเงื่อนไขว่าคะแนนขั้นต่ำ PAT1 และ PAT2 ต้องไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

คณะสหเวชศาสตร์
ในปีการศึกษา 2559 รับทั้งหมด 55 ที่นั่ง โดยรับน้องๆ ม.6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น!! เงื่อนไขคือจะต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 สัดส่วนคะแนนที่ใช้คือ GAT 30% + PAT1 20% + PAT2 50%  โดยมีเงื่อนไขว่าคะแนนขั้นต่ำ GAT PAT1 และPAT2 ต้องไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์
ในปีการศึกษา 2559 รับทั้งหมด 490 ที่นั่ง โดยรับเฉพาะน้องๆ ม.6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น!!! โดยเงื่อนไขคือจะต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ GPA (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต) ไม่ต่ำกว่า 3.25 สัดส่วนคะแนนที่ใช้คือ GAT 20% + คณิต 20% + ฟิสิกส์ 20% + เคมี 20% + ชีววิทยา 20%

คณะครุศาสตร์
ในปีการศึกษา 2559 รับทั้งหมด 271 ที่นั่ง โดยรับน้องๆ ม.6 และเด็กซิ่ว โดยเงื่อนไขคือจะต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : GAT 20% +PAT5 30% + ภาษาอังกฤษ 25 % +ไทย 25%
-สาขาวิชาประถมศึกษา (สายวิทย์) : GAT 20% +PAT5 30% + PAT2 15% + ภาษาอังกฤษ 20 % +คณิต1 15%
-สาขาวิชาประถมศึกษา (สายศิลป์ภาษา) : GAT 20% +PAT5 30% + ภาษาอังกฤษ 20% + ไทย 20% + สังคม 10%
-สาขาวิชาประถมศึกษา (สายศิลป์-คำนวณ) : GAT 20% +PAT5 30% + ภาษาอังกฤษ 20% + ไทย 10% + สังคม 10% +คณิต1 10%
-สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) : GAT 20% +PAT5 30% + คณิต1 15% + ฟิสิกส์ หรือเคมี หรือชีวะ 35%
-สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกคณิตศาสตร์ : GAT 20% +PAT5 30% + PAT1 40% + PAT2 10%
-สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) : GAT 20% +PAT5 30% + ภาษาอังกฤษ 25% + PAT7 (ฝรั่งเศส,เยอรมัน,จีน) หรือ วิชาสามัญ (ไทย,สังคม) 25%
-สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน : GAT 20% +PAT5 30% + ภาษาอังกฤษ 25% + คณิต1 หรือ วิชาสามัญ (สังคม) 25%
-สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ : GAT 20% +PAT5 30% + ภาษาอังกฤษ 25% + คณิต1 หรือ วิชาสามัญ (สังคม) 25%
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา) : GAT 20% +PAT5 30% + PAT1 25% + ภาษาอังกฤษ 25%
-สาขาวิชาธุรกิจศึกษา : GAT 20% +PAT5 30% + PAT1 25% + ภาษาอังกฤษ 25%

รับตรงจุฬาฯ ใช้คะแนน GAT/PAT รอบ 1/60 เท่านั้น 
และใช้คะแนนวิชาสามัญ ปี 2560 เท่านั้น
 

      เป็นไงกันบ้างคะน้องๆ พี่หวังว่าจะเป็นแนวทางในการเลือกคณะและสาขาที่น้องๆอยากจะเข้าศึกษาต่อ ยังไงก็เตรียมตัวให้ดีนะคะ เพราะคะแนนรับตรงของจุฬามีการเปลี่ยนแปลงทุกๆปี เลือกคณะที่อยากเข้า ตั้งใจอ่านวิชาตามแต่ละคณะกำหนด ถ้าระเบียบการรับตรงของปีการศึกษา 2560 ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจะรีบอัพเดตให้ทันทีนะคะ สู้ๆต่อไป dek60 เราจะสอบติดไปพร้อมๆกัน

ติดตามข้อมูลข่าวสารอัพเดตและโครงการรับตรงได้ที่ http://www.admissionpremium.comUploadImage

ดูรายละเอียดโครงการรับตรงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก : opendurian