สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 อาชีพที่เหมาะสำหรับคน Generation Z ในปี 2016

Generation Z  คือใคร ? 
      Gen-Z คือ คนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน หมายถึงคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2540 ขึ้นไป  ถ้าเทียบอายุตอนนี้แล้วคงเป็นน้องๆ ที่กำลังอยู่ชั้น ม. 6 กันพอดีเลย  โดยน้องๆ จะสังเกตเห็นว่าน้องๆ  น้องๆ เกิดมาด้วยการเลี้ยงดูที่เพียบพร้อม เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม  ทำให้น้องๆ มักทำในสิ่งที่ชอบ ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบพิธีการ และสามารถทำอะไรหลายๆ อย่างได้ในคราวเดียวกัน  มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว

UploadImageแล้วด้วยคำนิยาม Generation Z  ต้องทำงานอะไรถึงจะเหมาะ ?
      


UploadImage

1. งานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ (Computer and Information System)
          คืองาน บริการด้านข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ด้านการศึกษา การท่องเที่ยว อาชีพ สังคม การกิน เป็นต้น ,
                 งานบริการด้านคอมพิวเตอร์ เช่น  ธุรกิจการค้าด้านวัสดุ-อุปกรณ์และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์,การประกอบคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์,งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
                 งานบริการด้านซอฟต์แวร์ เช่น การเขียนโปรแกรม
                 งานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบ ไปจนถึงผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (User) เป็นงานที่ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากร 

UploadImage


2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Envionmental Engineer)
           คืองาน ที่นำเอาศาสตร์ความรู้ของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำอากาศและดินที่เหมาะสมกับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆและเพื่อใช้วิธีการควบคุมสถานที่มลพิษที่ก่อให้เกิดมลภาวะได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการทางวิศวกรรม เช่น โรงงาน โรงบำบัดนำ้เสีย โรงกำจัดขยะ อนุรักษ์พลังงานและการควบคุมของเสีย  เป็นต้น

UploadImage
 

3. นักวางแผนการเงิน (Finacail Planner)
        คืองาน วางแผนการเงินในองค์กร สถาบันการเงิน บริษัทขนาดใหญ่ นาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  บริษัทประกันต่างๆ  อาชีพ “นักวางแผนการเงิน” หรือ “ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล” อันเดียวกันจ้า  

UploadImage


4. นักบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Officer)
        คืองาน ด้านสรรหาคัดเลือก ดูแลรักษา และพัฒนาบุคคลให้กับองค์กร เช่น งานคัดเลือกพนักงาน ดูแลสวัสดิการพนักงาน พัฒนาฝึกอบรมพนังานให้กับองค์กร ซึ่งงานส่วนนี้เป็นงานที่องค์กร ต้องการตัวไปทำงานมากๆ ถึงแม่จะจ่ายค่าจ้างก็ตาม  เพราะ หากเราทำให้พนักงานขององค์กรเขา ดีเก่ง ก็จะทำให้องค์กรเขาได้ประสปความสำเร็จ 

UploadImage

5.  นักวิเคราะห์รักษาความปลอดภัยข้อมูล (Information Security Analyst)
         
คืองาน วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบนำไปใช้งานทดสอบ และประเมินงาน ระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล เช่น เจ้าหน้าที่ดูแล Server ปอ้งกัน แฮกเกอร์ข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 


UploadImage

6. นักแปล/ล่าม (interpreter /translator)
             คืองาน สำหรับคนเก่งภาษา ทำหน้าที่ใช้ความรู้ทางภาษาในการแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง ในระหว่างการสนทนา หรือถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง 

UploadImage

7. นักวิเคราะห์การตลาด (นักวิเคราะห์การตลาด)
          
 คืองาน วิเคราะห์ เพื่อการวางกลยุทธ์ในการแข่งขัน ทางการตลาด เพื่อให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหนือคู่แข่งขันทางการค้า เช่น นักประชาสัมพันธ์  พนักงานขาย นักการวิจัยทางการตลาดวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ฝ่ายขายโฆษณา เป็นต้น 

UploadImage


8. พยาบาล (Registered Nurse)
         คืองาน ทำหน้าที่ดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ และรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยจะคอยสังเกต สอบถาม และจดบันทึกอาการของผู้ป่วย เพื่อรายงานให้แพทย์ทราบและให้ความช่วยเหลือแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ สามารถให้คำ
แนะนำกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับสุขอนามัยที่ถูกต้อง

UploadImage

9. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
         
คืองาน“นักเขียนโปรแกรม" หน้าที่หลักของนักโปรแกรมเมอร์ทำหน้าที่ออกแบบโปรแกรม เขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม แก้ไขปรับปรุงให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ทั้ง เขียนดปรแกรมลงพวกแอพพลิเคชันต่างๆ อีกด้วย

UploadImage

10.นักสถิติ ​(Statiscain)
         คืองาน วิจัยด้านทฤษฎีคณิตศาสตร์ และการพิสูจน์อันประกอบกันเป็นมูลฐานแห่งสถิติศาสตร์ พัฒนาระเบียบวิธีทางสถิติ ทำการสำรวจและตรวจสอบควบคุมการทดลองต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงสถิติ สำหรับใช้ในงานวิชาการ วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การปกครองงานธุรกิจ และงานอื่นๆ

          10 อาชีพ ที่พี่นำมาฝากน้องๆ หวังว่าคงมีบางอาชีพที่ตรงกับใจน้อง Generation Z บ้างนะคะ    แต่ถึงอย่างไรก็ตาม นี่แค่เป็นแนวทางการเสนออาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่ม Generation Z  บางส่วนเท่านั้น  ยังคงมีอาชีพทีมากกว่านี้ที่พี่ไม่ได้กล่าวถึง ก่อนจากกันไป พี่อยากฝากบอกน้องๆ ว่าเราควรเลือกอาชีพด้วยใจรัก และตรงกับความถนัดของเราเป็นสิ่งที่ดี่สุดนะคะ