สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จากที่มีโครงการรับตรง บางหลักสูตรได้ระบุคุณสมบัติ เรื่อง BMI ไว้ เช่น รับตรง 60 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  นั้น พี่เชื่อว่าคงมีหลายๆคนที่สงสัยเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย จึงหาคำตอบมาให้น้องๆ กันค่ะ 


BMI คือ ดัชนีมวลกาย ดรรชนีมวลกาย  (BMI: Body mass index)

ดัชนีมวลกาย อาจสะกดว่า ดรรชนีมวลกาย หรือเรียกทั่วไปว่า บีเอ็มไอ (BMI: Body mass index) คือ ค่าซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับส่วนสูง เป็นค่าที่นิยมใช้เป็นตัววินิจฉัยว่า ใครน้ำหนักตัวเกินหรือใครเป็นโรคอ้วน
โดยหน่วยของน้ำหนักคิดเป็นกิโลกรัม และหน่วยของความสูงคิดเป็นเมตรค่าดัชนีมวลกายของแต่ละคนจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของคนๆนั้นหารด้วยความสูงยกำลังสอง ดังนั้นหน่วยของดัชนีมวลกายจึงเป็น กิโลกรัม/เมตร2 แต่โดยทั่วไปไม่นิยมใส่หน่วย


UploadImage

ค่าหรือเกณฑ์มาตรฐานของดัชนีมวลกายของดัชนีมวลกายของ
คนเอเชียคือ 18.5 - 22.9
ส่วนของคนยุโรป (สากล) คือ 18.5 - 24.9
ซึ่งถ้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หมายความว่า ผอม แต่ถ้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์แสดงว่า น้ำหนักตัวเกินหรืออ้วน โดยแบ่งเป็น

ในชาวเอเชีย
อ้วนระดับ 1 เมื่อดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 23 - 24.9
อ้วนระดับ 2 ดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 25 - 29.9
อ้วนระดับ 3 ดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30 และอ้วนรุนแรงที่สุด
อ้วนระดับ 4 ดัชนีมวลกายมากกว่า/หรือเท่ากับ 40

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
วว.รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์