สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มัณฑศิลป์มันยาวไป ใครๆก็เรียกว่า เด็กเด็ค ( DEC : ย่อมาจาก Decorative Arts )

UploadImage

น้องที่อยากเรียนศิลป์ พี่เชื่อว่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น้องๆอยากจะเข้าเรียน เพราะที่นี่มีศิษย์เก่าหลายคนที่มีเชื่อเสียง เช่น  นนทรีย์ นิมิบุตร , ยุทธเลิศ สิปปภาค ผู้กำกับชื่อดัง และมีศิษย์เก่าที่จบสาขาการออกแบบภายใน อย่างเช่น
ท่านอ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย ซึ่งดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และจบไปเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบภายในประจำมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศอีกหลายท่าน

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เพราะเริ่มต้นนั้นได้เปิดการเรียนการสอน คณะจิตรกรรมและประติมากรรมเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวิชาการตกแต่งอยู่ด้วย
 
คณะมัณฑนศิลป์ได้ปรับปรุงหลักสูตร คือ จัดการสอนให้น้องๆ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ โครงสร้างหลักของหลักสูตรที่น้องๆจะได้เรียน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์, กลุ่มวิชาพื้นฐานทางศิลปปฏิบัติและทฤษฎีศิลปะ ซึ่งน้องๆ ที่เรียนคณะมัณฑนศิลป์ทุกคนจะต้องเรียนเพื่อให้มีมาตรฐานทางศิลปะปฏิบัติและทฤษฎีศิลปะในระดับ, กลุ่มวิชาเอกหรือวิชาบังคับของสาขาวิชาเป็นกลุ่มวิชาที่สร้างความรู้ความสามารถในวิชาชีพโดยตรง และกลุ่มวิชาเลือกเป็นกลุ่มวิชาที่เสริมความรู้ในวิชาชีพให้กว้างขวาง และส่งเสริม ความสนใจ ความถนัดส่วนบุคคล ให้มีโอกาสพัฒนามากขึ้น
 
ที่นี่ถือว่าเป็นคณะที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ ซึ่งน้องๆที่มีความสนใจในด้านศิลปะเข้าเรียนเป็นอย่างอีก และที่นี่มีการรับนักศึกษาโดยการสอบตรงเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะรับนักศึกษาประมาณปีละ 60 คน ในสาขาการออกแบบภายใน โดยการสอบคัดเลือกในวิชาบังคับ 3 วิชา ประกอบด้วย ภาษาและสังคม, วิทย์และคณิตและวาดเส้นมัณฑนศิลป์ โดยน้องๆสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้สูงสุดถึง 7 วิชาในคณะ