สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศเด็กทุนรัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

       ฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนรัตนมงคล ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนรัตนมงคลได้รับทราบถึงระเบียบข้อปฏิบัติตนของการเป็นนักศึกษาทุนรัตนมงคลรวมถึงการปฏิบัติตนในเรื่องต่างๆ ระหว่างที่เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตลอด 4 ปี อีกทั้งยังเป็นกสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ในกลุ่มทุนด้วยกันรวมถึงรุ่นพี่ที่ได้รับทุนนี้อีกด้วย

       นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เด็กทุนในยุคดิจิตอลไลฟ์สไตล์” โดยมี อ.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการปฐมนิเทศ ร่วมด้วย ผศ.มานา ปัจฉิมนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.พิชญ์พธู ไวยชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ อ.นภดล ยุทธสุขประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และทีมงานกองกิจกรรมนักศึกษาและกองส่งเสริมการรับนักศึกษา ร่วมในงาน ณ ห้องประชุม อาคาร 23 ชั้น 7 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

UploadImage

UploadImage