สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ลดฮวบยอดสมัคร ปวช.-ปวส. "สาขาช่างยนต์-สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-สาขาบัญชี" (ปีการศึกษา 2559)

UploadImage

       เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงผลการรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 ว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 มีเด็กสมัครทั้งสิ้น 246,443 คน โดยในส่วนของอาชีวศึกษารัฐ สมัคร 169,766 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,382 คน อาชีวศึกษาเอกชน สมัคร 76,677 คนเพิ่มขึ้น 584 คน แต่หากเปรียบเทียบอัตราส่วนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 774,069 คน ซึ่งมีผู้จบ ม.3 ลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 35,775 คน พบว่า ในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนเลือกเรียนอาชีวะถึง 22.99% สูงกว่าปีการศึกษา 2558 ที่มาเรียนอาชีวะ 22.11%

       "เมื่อจำแนกตามประเภทวิชา เป็นที่น่าสังเกตว่าในปีการศึกษา 2559 เด็กสมัครเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกลมากขึ้น เกือบ 20,000 คน แต่ในสาขาวิชาช่างยนต์ ลดลงประมาณ 18,000 คน และสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ลดลงกว่า 6,000 คน ส่วนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ก็ยังคงได้รับความนิยมมีผู้สมัครเรียนสูงขึ้น ขณะที่ประเภทวิชาพาณิชยกรรมก็ลดลง โดยเฉพาะสาขาบัญชี ที่มีนักเรียนลดลงจากปีการศึกษา 2558 ถึง 11,715 คน" นายชัยพฤกษ์กล่าว

       เลขาธิการกอศ.กล่าวต่อว่า ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 ในส่วนอาชีวศึกษาของรัฐ ภาพรวมมีผู้สมัคร 113,706 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2558 จำนวน 894 คน แต่เมื่อจำแนกประเภทการเรียน พบว่า ปวส.ระบบปกติ สมัคร 79,211 คน ลดลง 949 คน ระบบทวิภาคี สมัคร 28,541 คน เพิ่มขึ้น 3,100 คน และระบบการเทียบโอนประสบการณ์ สมัคร 5,954 คน ลดลง 3,045 คน ซึ่งเป็นเพราะที่ผ่านมา สอศ.เข้มงวดกับการจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอน และไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งเพื่อคุณภาพการอาชีวศึกษา ซึ่งจะมีการดำเนินการตามนโยบายนี้ต่อไป


ขอขอบคุณที่มาจาก : ประชาชาติธุรกิจ
ภาพประกอบข่าวจาก : มติชน