สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทักษะงานสัตวแพทย์

UploadImage

 

สัตวแพทย์ คือ แพทย์ที่รักษาสัตว์

ทักษะงานบริการด้านการแพทย์ : งานสัตวแพทย์
  1. มีความรู้ความเข้าใจในด้านกายภาพ พฤติกรรม สภาพแวดล้อมของสัตว์แต่ละชนิด สามารถคาดการณ์และตีความหมายอากัปกริยและอาการของสัตว์ได้
  2. มีความคุ้นเคยในด้านการทำการวิจัย จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของโรงพยาบาล
  3. จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการระบาดวิทยา เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการระบาดโรคจากสัตว์ไปสู่คน 
รายได้อาชีพ : ระดับเจ้าหน้าที่ ช่วงเงินเดือน 20,770 – 37,323

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน หลักสูตร สัตวแพทยศาสตร์

โดยสัตวแพทยสภาเห็นชอบรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนและรับรองสถาบัน แล้วมีจำนวน 9 แห่ง ดังนี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สัตวแพทยสภาการรับรองหลักสูตร ปี 2555 แต่ยังอยู่ใน ช่วงดำเนินการรับรองสถาบัน มีจำนวน 2 แห่งดังนี้

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

- โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์