สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทักษะงานวิศวกรรมโครงสร้าง

UploadImage

ทักษะงานวิศวกรรม : งานวิศวกรรมโครงสร้าง
  1. มีความเป็นผู้นำ มีการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่ดี
  2. สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง บริหารการเงิน และบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง
  3. มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอสังริมทรัพย์

      วิศวกรรมโครงสร้าง เป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับ ทฤษฎีโครงสร้าง, การวิเคราะห์โครงสร้าง, การออกแบบโครงสร้าง อาคาร หอสูง สะพาน เขื่อน ยานพาหนะ อากาศยาน หรือแม้แต่ยานอวกาศ เป็นต้น และเน้นการศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างอาคาร ชนิดต่างๆ เช่น โครงสร้างไม้ โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น ไม้ คอนกรีต เหล็กเสริม ให้เข้าใจในพฤติกรรมของวัสดุ เพื่อที่จะใช้ในการออกแบบ องค์อาคารให้มีทั้งความปลอดภัยและประหยัด


คณะ/สาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับสายงานวิศวกรรมโครงสร้าง  ( ระดับปริญญาตรี ) 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ดูมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คลิกที่นี่