สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ .. รู้จักกับรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการใหม่

              UploadImage

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
General Dapong Ratanasuwan
Minister of Education
Ministry of Education, Thailand

---------------------------------------------------------------------------

ประวัติส่วนตัว

  เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2496
  คู่สมรส พล.ท.หญิง สุพัตรา รัตนสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
  ประวัติการศึกษา

 โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร พ.ศ.2513
 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 
 ประวัติการทำงาน
 ผู้ช่วยนายทหารยุทธการ ศฝด.202 กอ.รมน.เขต 2
 รองผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการกองกำลังบูรพา
 ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการกองกำลังบูรพา
 ผู้ช่วยฝ่ายกิจการพลเรือนกองกำลังบูรพา
 หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองกำลังบูรพา
 ผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กองผสมที่ 23
 ผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
 รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 เสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 เสนาธิการทหารบก
 ปี 2530 ราชองครักษ์เวร
 1 ตุลาคม 2548 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
 1 ตุลาคม 2549 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 1 ตุลาคม 2550 รองแม่ทัพภาคที่ 1
 1 ตุลาคม 2551 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
 1 ตุลาคม 2552 รองเสนาธิการทหารบก
 1 ตุลาคม 2553 เสนาธิการทหารบก
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ..................................)
 ตำแหน่งอื่นๆ
 เลขาธิการสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย อุปนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
 12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
 10 สิงหาคม 2553 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ปี 2553 กรรมการบริหารสมาคมว่ายน้ำ (สมัยนายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย)
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภท 2
 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)


 ข้อมูลจาก :  http://www.moe.go.th/websm/minister/minister_dapong.htm