สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทักษะงานบริหารอสังหาริมทรัพย์

 


ทักษะงานอสังหาริมทพรัพย์ : งานบริหารอสังหาริมทรัพย์
  1. มีความรู้ในการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐาน
  2. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการคำนวณการลงทุน
  3. มีความสามารถใกนารสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 
รายได้/อาชีพ

       
ระดับเจ้าหน้าที่ อาชีพเจ้าหน้าที่อสังหาริมทรัพย์  งานอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ช่วงเงินดือน 19,640 - 31,481 บาท 
       ระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง อาชีพ ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านที่อยู่อาศัย ช่วงเงินเดือน 31,542 - 51,124 บาท 
       ระดับผู้จัดการขึ้นไป อาชีพรองผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด  ผู้จัดการฝ่ายหาที่ดิน ช่วงเงินเดือน 87,500 - 132,142 บาท

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยตรง 


          คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ปัญญาภิวัฒน์

        คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

        สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตขอขอบคุณข้อมูลจาก : JobsDB