สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 ทักษะที่จำเป็นในการทำงานยุคดิจิทัล (ปี 2020)

UploadImage

       ทักษะที่จำเป็นในการทำงานในยุคดิจิทัล หรือโลกปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร แก้ปัญหา และร่วมมือกับผู้อื่น ซึ่งพัฒนาขึ้นได้จากการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ และยังชี้ให้เห็นว่า ช่องว่างระหว่างทักษะที่เรียนในสถานศึกษา กับทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกแห่งความจริงนั้น กว้างขึ้นเรื่อย ๆ ในสายตาของ World Economic Forum 10 ทักษะที่จำเป็นในปี 2020 ที่กำลังจะมาถึง มีดังต่อไปนี้

1.การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)
2.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
3.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
4.การบริหารบุคคล (People Management)
5.การร่วมมือกับผู้อื่น (Coordinating with Others)
6.ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
7.การลงความเห็นและการตัดสินใจ (Judgement and Decision Making)
8.การใส่ใจความต้องการของลูกค้า (Service Orientation)
9.การต่อรอง (Negotiation)
10.ความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility)

       รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ด้วยวิธีดั้งเดิมนั้นไม่สามารถสร้างให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ที่จำเป็นในโลกแห่งการทำงานได้ World Economic Forum จึงออกมาเผยความจริงข้อนี้ด้วยความหวังว่า ผู้กำหนดนโยบายประเทศ นักการศึกษา นักวิจัย นักลงทุน ภาคธุรกิจ ผู้พัฒนาเทคโนโลยี รวมไปถึงพ่อแม่และผู้ปกครอง จะร่วมมือกันพัฒนาระบบการศึกษาและสร้างทักษะที่จำเป็นดังกล่าวให้แก่เด็กและเยาวชนได้ทันเวลา จะได้สามารถรับมือกับโลกแห่งความจริงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวินาทีได้ขอขอบคุณที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์