สอบเข้ามหาวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด


นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการการตลาด และการสื่อสารการตลาด รวมถึงกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด พร้อมเรียนรู้ในการวางแผน จัดการ ปรับใช้ และ ประเมินการจัดกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมกับสินค้า บริการ องค์กร โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อผลิตสื่อโฆษณา โปรโมชั่น จัดงานอีเว้นท์ สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม และตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการตลาดในอนาคต   นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มวิชารอง (Minor subjects) ได้จากความสนใจและความถนัด ดังนี้

Digital Marketing Management
การตลาดแบบดิจิตัล เป็นความรู้ที่จำเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบเกมมาใช้กับการทำการตลาด รวมถึงการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การทำการตลาดออนไลน์ การสร้างความผูกพันกับลูกค้า  ความรู้เหล่านี้จะช่วยเตรียมความพร้อมและความสามารถในการวางกลยุทธ์ต่างๆได้ในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเข้าร่วมการอบรมมากมาย อาทิ Google Adwords และ Google Analytics พร้อมรับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการทดสอบ
 
UploadImage
 

Retail Management 
ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ในวิชาการบริหารการค้าปลีกที่แสตมฟอร์ด นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำการตลาดสำหรับธุรกิจแฟชั่นและสินค้าหรูหรา การจัดวางสินค้า การบริหารความสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง นักศึกษาจะมีความพร้อมในการทำงานในบริษัทค้าปลีกชั่นนำ อาทิ เซ็นทรัล กรุ๊ป เดอะ มอลล์ กรุ๊ป เทสโก้ โลตัส ลอลีอัล และอีกมากมาย นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีกอีกด้วย

Strategic Marketing Management 
วิชาการจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด เป็นการผสมผสานการเรียนรู้การบริหารสายผลิตภัณฑ์ ราคา นวัตกรรม และกลยุทธ์ทางการตลาด นักศึกษาจะสามารถนำกลยุทธ์และนวัตกรรมต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางการตลาหและการบริหารธุรกิจ  เมื่อสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะมีความพร้อมในการทำงานเพื่อประสบความสำเร็จในโลกของธุรกิจที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว


 
UploadImage


ทางเลือกหลักสูตรร่วม
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจะมีโอกาสในการเลือกศึกษาในโปรแกรม 2+1.5 ปี หรือ หลักสูตรดับเบิ้ลดีกรี โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียน 2 ปีที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กรุงเทพฯ และอีก 1.5 ปีที่ Pace University  มหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกาใน


หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทด้าน Global Marketing หรือ Advertising and Integrated Marketing Communication เมื่อสำเร็จการหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาจากทั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ Pace University สหรัฐอเมริกา อีกทั้ง นักศึกษายังมีโอกาสในการขอรับทุนการศึกษาจาก Pace University หากมีคุณสมบัติตามมหาวิทยาลัยฯกำหนด 
Pace University ตั้งอยู่ใน New York และเขต Westchester มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 13,000 คน นักศึกษาแสตมฟอร์ดสามารถเลือกเรียนได้ทั้งสองแคมปัส โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก หรือ Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) และจัดอยู่ในอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา 
นักศึกษาสามารถทำงานในแคมปัสที่ Pace University ได้ในระหว่างการศึกษา และฝึกงานหลังจากสำเร็จหลักสูตร อีกทั้งยังสามารถเลือกทำงานแบบ Full Time เป็นเวลา 1 ปี ภายใต้โปรแกรม Optional Practical Training (OPT) ได้อีกด้วย

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Pace University ได้ที่ http://www.pace.edu/