สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. ขยายเวลาส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET , I-NET, V-NET และ B-NET หมดเขต 9 กันยายน 2559

UploadImage

       ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดระบบให้โรงเรียน/สถานศึกษา ส่งข้อมูลนักเรียน เพื่อเข้าสอบ O-NET, I-NET , V-NET และ B-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559 พบว่า ยังมีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าระบบของ สทศ. ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้นักเรียนเหล่านั้น ไม่มีสิทธิ์สอบในปีการศึกษา 2559
 
สทศ. ได้สรุปการนำส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบของ สทศ. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดังนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

       สทศ. ได้ขยายเวลาในการนำส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบของ สทศ. ดังนั้น สำหรับโรงเรียน/สถานศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET, I-NET, V-NET และ B-NET ขอให้โรงเรียน/สถานศึกษานำส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบของ สทศ. ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559

UploadImage