สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (College of Integrative Medicine : CIM) เป็นสถาบันบ่มเพาะแพทย์และบุคลากรการแพทย์ด้วยแนวคิด "สอนคนให้เป็นหมอ" และ "สอนหมอให้เป็นคน"

UploadImage
       กว่า 49 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังคงยึดมั่นตามเจตนารมณ์ของ อาจารย์สนั่น เกตุทัต และดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคม ให้บริการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ พร้อมสร้างบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และบูรณาการองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ โดยมีปณิธานที่ยึดมั่นว่า “นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ” และมาถึงปัจจุบันเรามี Vision ใหม่ของมหาวิทยาลัยว่า “Major Driver in New Business Transformation And AEC + China Integration”

UploadImage
       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นผลิตนักศึกษาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของโลกยุคใหม่ โดยสร้างทักษะด้านธุรกิจพร้อมปลูกฝัง DNA ของการเป็นนักธุรกิจและการดำเนินงานธุรกิจให้กับนักศึกษาทุกคน ไม่ว่านักศึกษาจะเรียนในวิทยาลัยหรือคณะไหนสาขาอะไร ต้องสามารถต่อยอดการทำธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของประเทศได้อย่างมืออาชีพ

UploadImage
      ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการภายใต้การพัฒนาของประเทศ เราจึงกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนในการปฏิรูป New Business ของแประเทศ เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐภายในแนวคิด Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมใหม่ของทั้งประเทศทั้ง 5 อุตสาหกรรม เช่น ภาคธุรกิจ SME และ Startup ด้านอาหารและธุรกิจสุขภาพ ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อให้เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนและดำเนินธุรกิจกับประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

UploadImage
       “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้ปรับตัวการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดรับกับทิศทางของรัฐบาลพร้อมสร้างความได้เปรียบจากความแข็งแกร่งที่เรามีในองค์กร ในคณะที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต จึงได้เปิด 3 วิทยาลัยใหม่ ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของคณะและสาขาวิชาที่มีศาสตร์และองค์ความรู้เชื่อมโยงกันมาอยู่ภายใต้การบริหารงานของ 3 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovation Business and Accountancy : CIBA), วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (College of Innovative Technology and Engineering : CITE) และวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (College of Integrative Medicine : CIM) เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาความพร้อมของบัณฑิตที่จบออกไปให้รองรับกับความต้องการของประเทศในอนาคต”

UploadImage
       วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovation Business and Accountancy : CIBA) ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล โดยการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งมีรูปแบบบริหารจัดการแบบ Innovative management เป็นการบูรณาการร่วมกันของ 4 คณะ 10 สาขาวิชาและ 15 หลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร International program หลักสูตร Bilingual และ หลักสูตร Trilingual ในทุกๆหลักสูตรถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตรในเชิงนวัตกรรมUploadImage
       วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (College of Innovative Technology and Engineering : CITE) เป็นการผนึกกำลังระหว่าง 2 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านไอทีและวิศวกรรม โดยมุ่งเน้น Data เป็นส่วนสำคัญ อีกทั้ง CITE ยังมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรเพื่อผลักดันเป้าหมาย Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ธุรกิจ และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีแนวใหม่เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์UploadImage

UploadImage
       วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (College of Integrative Medicine : CIM) เป็นสถาบันบ่มเพาะแพทย์และบุคลากรการแพทย์ด้วยแนวคิด “สอนคนให้เป็นหมอ” และ “สอนหมอให้เป็คน”พร้อมผลักดันธุรกิจด้าน Healthcare ส่งเสริมสุขภาพ บำบัดโรค ฟื้นคืนสุขภาพ และการชะลอวัยให้กับผู้คนร่วมสมัยซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู้ Thailand 4.0

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage