สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. เปิดระบบรับสมัครสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า)

UploadImage 
สทศ. เปิดระบบรับสมัครสอบ O-NET (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า)

ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2559
และสมัครสอบ O-NET ม.6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า) วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559

สมัครสอบ O-NET >>> คลิกที่นี่ 

UploadImage
       สำหรับนักเรียนเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2559 ส่วนนักเรียนเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร (นักเรียนเทียบเท่า หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นาฏศิลป์ อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ Home school เป็นต้น) ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการภายในช่วงเวลาดังกล่าว สทศ.จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ

       กำหนดการสอบ O-NET ป.6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2560) O-NET ม.3 สอบวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 (ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2560) และ O-NET ม.6 สอบวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 (ประกาศผลสอบวันที่ 20 มีนาคม 2560) ติดตามรายละเอียดการสอบ O-NET ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

UploadImage
        ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดระบบให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2559 โดย สทศ. จะเปิดระบบให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ทุกระดับชั้น (รอบที่ 1) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 หากทางโรงเรียนตรวจสอบแล้ว และต้องการเพิ่ม/ลดจำนวนนักเรียนให้ดำเนินการผ่านระบบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2559 (สทศ.จะไม่อนุมัติกรณีขอแก้ไขความไม่ถูกต้องของชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือ แก้ไขข้อมูลเด็กพิเศษ หากโรงเรียนประสงค์จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ใช้แบบฟอร์ม สทศ.6 แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมาที่ สทศ. ทางไปรษณีย์ หรือ นำส่งเอกสารดังกล่าว ณ สนามสอบในวันสอบ O-NET ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.niets.or.th)