สอบเข้ามหาวิทยาลัย

หมอริท The Star สอบสัมภาษณ์ใช้ทุน เลือกเรียนสาขาอายุรศาสตร์

UploadImage


ทำความรู้จักสาขาอายุรศาสตร์ 

    เป็นสาขาหนึ่งของการแพทย์เฉพาะทางซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรคและความผิดปกติในร่างกายผู้ใหญ่ เรียกแพทย์ที่ศึกษามาเฉพาะทางอายุรศาสตร์ว่า อายุรแพทย์ (internists) ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ประจำบ้านด้านอายุรศาสตร์ได้ผ่านการสอบเพื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาอายุรศาสตร์ และได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ซึ่งในประเทศไทยออกให้โดยแพทยสภา


อายุรศาสตร์

     เรียนเกี่ยวกับการบำบัดรักษาคนไข้ด้วยวิธีการใช้ยาและวิธีการที่ไม่ต้องผ่าตัดเป็นหลัก เช่น อายุรแพทย์โรคหัวใจ รักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบโดยการใช้ยาหรือใส่บอลลูน, อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร รักษาโรคตับ โรคแผลในกระเพาะอาหารด้วยการใช้ยา เป็นต้น

      ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล โดยตรวจคนไข้ในที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกวันและต้องตรวจคนไข้นอกที่เข้ามา รับการรักษา ผู้ที่เป็นแพทย์อาจถูกเรียกตัวได้ทุกเวลาเพื่อทำการรักษาคนไข้ให้ทันท่วงที ผู้ที่เป็นแพทย์ต้องพร้อมเสมอที่จะสละเวลาเพื่อรักษาคนไข้ ในสถานที่ทำงานจะต้องพบเห็น คนเจ็บ คนป่วยและคนตาย แพทย์จึงต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง เพราะหากมีจิตใจที่อ่อนไหวต่อสิ่งที่ได้พบเห็นจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้

รู้จักคณะสาขาเพิ่มเติม http://www.admissionpremium.com/adplanning