สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 20 ในประเทศไทย มีบรรยากาศร่มรื่น แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และต้นไม้หลากหลายชนิด สมกับชื่อที่เป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แบ่งการเรียนการสอน เป็น 11 คณะ 2 วิทยาลัย ดังนี้
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน