สอบเข้ามหาวิทยาลัย

DPU คว้า 2 รางวัล บุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 จาก สสอท.

             UploadImage


              สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมอบโล่ และเข็มเกียรติคุณ แก่บุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น ที่มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและประเทศชาติ ประจำปี 2559  

            ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้า 2 รางวัลการันตีคุณภาพ ได้แก่ อาจารย์สุวัชชัย เขียวหวาน ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา ระดับผู้ปฏิบัติ”  และ นางสาวลัลลดา แก้วยอดครู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล  “นักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น” ประจำปี 2559 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเซียกรุงเทพ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage