สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์ ป.เอก ชี้ คนญี่ปุ่นจดจำเวลาดีกว่าคนไทย วัดด้วยคำถามจาก “การ์ตูน” 3 เรื่อง

UploadImage
       เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานเกี่ยวกับบทความในวารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2559 ซึ่งตีพิมพ์บทความเรื่อง “อิทธิพลของภาษาต่อความคิด : ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น” โดย ชุติชล เอมดิษฐ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่วนหนึ่งมีการสรุปผลการทดสอบเกี่ยวกับการจดจำเวลา ซึ่งพบว่าคนญี่ปุ่นจดจำได้ดีกว่าคนไทย วิธีการทดสอบให้คนไทยและคนญี่ปุ่นชมการ์ตูนสั้น 3 เรื่อง และตอบคำถามที่มีหลากหลาย แต่คำถามที่ตรวจวัดความถูกต้องคือคำถามเกี่ยวกับเวลาเท่านั้น เช่น ผู้ชายในการ์ตูนตื่นนอนกี่โมง หรือเขากลับถึงบ้านเวลาเท่าไหร่ รวม 7 ข้อ

       ผลที่ได้คือ คนญี่ปุ่น 33 คน สามารถตอบได้ถูกต้อง 140 ข้อ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.61 ในขณะที่คนไทย 33 คน ตอบได้เพียง 99 ข้อ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 42.86 เท่านั้น นอกจากนี้ คนญี่ปุ่นบางคนตอบได้ถูกต้องทุกข้อ ในขณะที่คนไทยบางคนตอบไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวขอขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์