สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แถลงการณ์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559

UploadImage


วันนี้ 13 ธันวาคม  2559 ทางเพจ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - ทปอ. ได้ออกแถลงการณ์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

โดยมีข้อความดังนี้ .. 

ตามที่หนังสือพิมพ์วันนี้ (13 ธันวาคม 2559) ได้ลงข่าวเกี่ยวกับการคัดค้านแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั้น ทปอ. ขอชี้แจง ดังนี้

1. ทปอ. ไม่เคยให้ข่าวดังกล่าวแต่อย่างใด

2. ทปอ. วางตัวเป็นกลาง ยึดมั่นที่จะไม่ก้าวก่ายอํานาจนายกรัฐมนตรี ในการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทปอ. ไม่เคยเคลื่อนไหวคัดค้าน นายแพทย๋ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
เป็นรัฐมนตรีว่าการ

3. ทปอ. ไม่เคยมีปัญหาความไม่เข้าใจในการประสานงานระหว่าง ทปอ. กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทานนี้ในทางกลับกัน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มีความเข้าใจการทํางานของ ทปอ. และภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยางดี และสนับสนุนการดําเนินการของ ทปอ.เป็นอย่างดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทําความเข้าใจกับสาธารณชนต่อไป
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
13 ธันวาคม 2559UploadImage

ที่มา :  ​https://www.facebook.com/cuptthailand/