สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

UploadImage

       สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มีกำหนดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560) ในวันที่ 5 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ สทศ. : http://www.niets.or.th

       สำหรับการตรวจสอบแบบรายบุคคล นักเรียน สามารถใช้ เลขประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ


UploadImage
       สำหรับการตรวจสอบแบบรายบุคคล นักเรียน สามารถใช้ เลขประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ 

       สำหรับการตรวจสอบแบบรายโรงเรียน โรงเรียน สามารถเข้าระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของนักเรียนในโรงเรียนท่าน ทั้งนี้ สทศ. ขอความร่วมมือให้โรงเรียนพิมพ์ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบโดยทั่วกัน


 
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559
 

           นักเรียนสามารถเข้าระบบ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สอบวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560) ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จนถึงวันสอบ

          ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

UploadImage

           -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียน ม.6  จะประกาศตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 เป็นต้นไป คลิกที่นี่ 

           -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนวุฒิเทียบเท่า ม.6 (เช่น ปวช. กศน.) จะประกาศตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 เป็นต้นไป คลิกที่นี่