สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"ทุนรัฐบาลจีน" ส่งพี่ๆนักศึกษาจีนมาเรียนเมืองไทย ในโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย


UploadImage

       ปัจจุบันจีนได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับทุนการศึกษาแห่งชาติจีน (China Scholarship Council: CSC) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานด้านการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาจีนเอง และดูแลนักศึกษาต่างชาติในจีนด้วย ปัจจุบันรัฐบาลจีนมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติมากมาย ทั้งทุนแบบระยะสั้นและทุนระยะยาว แต่ละทุนการศึกษาเปิดรับสมัครปีละ 1-2 รอบ เช่น
       
       - CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP
       
       - CHINA/UNESCO - THE GREAT WALL FELLOWSHIP
 
UploadImage
       - STUDY IN ASIA SCHOLARSHIP
       
       - CHINA/AUN SCHOLARSHIP
       
       - CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP PROGRAM FOR EU 
       
       - CHINA/SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION SCHOLARSHIP SCHEME 
       
       - CHINA/PACIFIC ISLANDS FORUM (PIF) SCHOLARSHIP SCHEME
       UNIVERSITY POSTGRADUATE PROGRAM
       
       - DEGREE ORIENTED PROGRAM IN PROVINCES & AUTONOMOUS REGIONS
       DISTINGUISHED INTERNATIONAL STUDENT SCHOLARSHIP
       
       - CHINESE CULTURE RESEARCH FELLOWSHIP
       
       - SHORT-TERM SCHOLARSHIP FOR FOREIGN TEACHERS OF CHINESE LANGUAGE

       เมื่อมองวิเคราะห์ถึงกระแสการไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายนี้ ประกอบกับการรุกสู่ต่างประเทศภายใต้โครงการสถาบันขงจื่อซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศนั้นๆ กับสถาบันการศึกษาของจีนที่ในขณะนี้มีจำนวนมากกว่า 300 แห่งใน 81 ประเทศทั่วโลก โดยในประเทศไทยเองมีสถาบันขงจื่อถึง 23 แห่งซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดในทวีปเอเชียแล้ว

UploadImage
      วันที่ 9 มกราคม 2560 Tongren Pre-School Educational College ของประเทศจีน จึงได้จัดให้มีโครงการการเรียนภาษาไทยลงไปในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

       Tongren Pre-School Educational College มีความประสงค์จะส่งนักศึกษามาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถาบัน วิทยาลัยนานาชาติจึงมีความประสงค์จะจัดโครงการขึ้นในรูปของโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาของ Tongren Pre-School Educational College มีโอกาสได้เดินทางมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยกับเจ้าของภาษาในประเทศไทย

UploadImage

UploadImage

UploadImage