สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะเเนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะเเนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2560   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป คลิกที่นี่

03 ก.พ. 2560 | คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ Download ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
** ภายในวันที่ 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2560 (หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)
หลังจากชำระค่ายืยันสิทธิ์เรียบร้อยเเล้ว รวบรวมใบเสร็จรับเงิน(ฉบับสำเนา)และเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา ส่งมาที่มหาวิทยาลัยฯ
** ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/gatpat-cf

UploadImage