สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักเรียน ม.ปลายอีสานแห่สมัครเรียนด้านเกษตรและเทคโนโลยี มั่นใจมีงานทำ 100 %

    UploadImage
นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

      นักเรียนทั่วอีสานสมัครเรียนสายอาชีพเกษตร และเทคโนโลยีคับคั่ง สนองนโยบาย “บิ๊กตู่” สร้างบุคลากรด้านการเกษตรสมัยใหม่ ขณะที่ สอศ.โชว์สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาอาชีพกับบริษัทเอกชน ป้อนตลาดงานแรงงานได้ตรงความต้องการ
       
       วันนี้ (7 ก.พ. 60) ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มมิตรผล รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพระบบการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่ครบวงจร ท่ามกลางความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมัครเข้าเรียนสายอาชีพด้านการเกษตรและเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก
 
UploadImage
 นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
       นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. กล่าวว่า การยกระดับสถาบันการศึกษาสายอาชีพให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบทวิภาคี ซึ่ง สอศ.เร่งขยายรูปแบบจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนหลักสูตรที่สอดคล้องกับเส้นทางอาชีพ ทั้งด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เป็นการเรียนรู้ในกระบวนการผลิต และบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้งได้รับความรู้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างครบถ้วน
       
       ขณะเดียวกัน กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีนั้น นักศึกษายังได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ รวมไปถึงทุนการศึกษาในระหว่างการฝึกงาน และเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือ ปวส. และวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านประเมินมาตรฐานวิชาชีพแล้ว มีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทันที

 
UploadImage
       
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทมิตรผลจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนทวิภาคีมุ่งเน้นป้อนบุคลากรที่มีศักยภาพเฉพาะทางให้ตลาดแรงงานด้านการเกษตร ถือเป็นนโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาศึกษาสายอาชีพเพิ่มขึ้น เพราะจบมาแล้วมีงานทำทุกคน
       
       ขณะที่การเปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย สมัครศึกษาในระดับ ปวช.และ ปวส.จำนวนมาก โดยเฉพาะด้านการเกษตรและเทคโนโลยี
       
       นายวณิชย์กล่าวต่ออีกว่า การนำเสนอผลงาน ประกอบด้วยการแสดงผลงานของนักศึกษาด้านนวัตรกรรมการเกษตร เช่น การจัดสวนประเภทต่างๆ การจัดแปลงสาธิตผักไฮโดรโปนิกส์และผลไม้ การแสดงชิ้นงานเครื่องกลการเกษตร การแสดงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ การผสมเทียม การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ทั้งมีการนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย
       
       ประกอบด้วย การใช้โดรนในการประเมินสภาพอ้อย การใช้วิธีไบโอคอนโทรลเพื่อลดการใช้สารเคมี การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่ที่ทันสมัยเก็บเกี่ยว ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการร่วมกันคิดค้นนวัตรกรรมของนักศึกษาที่สามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ผู้จัดการ Online