สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทุน 100 % เพชรสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

 
UploadImage
 
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย มอบทุนการศึกษา " เพชรสุพรรณิการ์ " มอบทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
 
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

และมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย เปิดรับตรง 6  คณะโดยมีรายละเอียดดังนี้


UploadImage