สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดให้ยื่นขอดูกระดาษคําตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 21-23 มีนาคม 2560


เปิดให้ยื่นขอดูกระดาษคําตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2559)

ตั้งแต่วันที่ 21-23 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
โดยยื่นได้ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 


ให้บริการดูกระดาษคำตอบ วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
 
UploadImage
 
     เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการให้บริการขอดูกระดาษคําตอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 29 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 และ ข้อ 16 ของข้อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารการทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2555 ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จึงกําหนด วิธีการให้บริการขอดูกระดาษคําตอบ ดังนี้ 

     1.ผู้เข้าสอบมีสิทธิรับบริการขอดูกระดาษคําตอบของตนเอง โดยต้องยื่นใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ ตามแบบท้ายประกาศนี้ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 21-23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-16.00 น. โดยยื่นได้ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

UploadImage   

     2. สถาบันฯ จะนัดหมายให้ผู้รับบริการขอดูกระดาษคําตอบมาดูกระดาษคําตอบ ณ ที่ทําการของ สถาบันฯ หรือสถานที่อื่นที่นัดหมาย โดยผู้รับบริการขอดูกระดาษคําตอบต้องยื่น บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียน และใบเสร็จรับเงินเพื่อขอรับบริการ ทั้งนี้ หากผู้รับบริการขอดูกระดาษคําตอบไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่นัดหมาย สถาบันฯ ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอดูกระดาษคําตอบ 

    3.การให้บริการขอดูกระดาษคําตอบ สถาบันฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ขอรับบริการขอดูกระดาษคําตอบ เข้าดูได้เท่านั้น ถ้ามีผู้แทนต้องมีหนังสือมอบอํานาจ พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับบริการขอดูกระดาษคําตอบ และบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มาดูแทนมาแสดงด้วย
 
    4.สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้นําอุปกรณ์ หรือเอกสารใดๆ เข้าไปในระหว่างการดูกระดาษคําตอบ เว้นแต่บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียน และใบเสร็จรับเงินเท่านั้น 

    5.อัตราค่าธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคําตอบ คิดรายวิชาละยี่สิบบาทต่อคน  

    6.กรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ สทศ. จะพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 


ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ  : คลิกที่นี่

ลิงค์ข่าว รวม 2 ช่องทางประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 (ปีการศึกษา 2559) #dek60

ลิงค์ข่าว คะแนนเฉลี่ย O-NET (ม.6 ปีการศึกษา 2559) เทีบกับปี 2558 

UploadImage